Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Општина
 Претпријатија и едници
 
Градоначалник на општината
Совет на Општина
Администрација на Општината
Претпријатија и едници
 
ЈКП „Тетово“Претпријатието е основано со одлука на собранието на општина Тетово бр.08- 5739/1 од 1989/12/12 и е организирано како јавно комунално претпијатие и истото со решение бр.1977/1989 од 29.12.1989 година е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје во согласност со Законот за јавни претпријатија и уписот во трговскиот регистар.

Општина Тетово е основач на претпријатието и ги има сите права и обврски што произлегуваат од законот и други прописи.

ЈКП е основано за реализирање на комунална дејност од јавен интерес за општина Тетово.Основни активности на Јавното комунално претпријатие „Тетово“ се: • Собирање, пречистување и дистрибуција на вода • Собирање и пречистување на водата за пиење и за храна • Отстранување на отпадни води и отпад и слични санитарни активности. • Собирање, следење и третман на водата  • Собирање и обработка на другите отпадоци • Санација, сервисирање и слични активности

Главните активности на јавното комунално претпријатие „Тетово“-Тетово се спроведување на општински услуги на граѓаните, продавници, правни субјекти, државни институции, транспорт на отпадоците, одржување на чистотата на јавните сообраќајни површини ( миење и метење), зимско одржување, одржување на парковите и зеленилото, поставување на симбили (знамиња и украси) за време на празниците, одржување на православните гробишта, управување и одржување на системите за водоснабдување и канализација во градот Тетово, управување со системот за водоснабдување во руралните села Фалише и Сараќино и врши услуги за физички и правни лица во врска со начинот за приклучување на нови корисници во постоечката водоводна и канализациона мрежа.

Главна цел на Јавното комунално претпријатие„Тетово“-Тетово е преку нејзините комунални услуги да бидеме поблиску до граѓанинот , нашите услуги да бидат на што повисоко ниво, да имаме што почист град, поубав и со зелени површини, доволно вода за пиење, ова се главни цели на Јавното комунално претпријатие „Тетово“.

Вршење на услугите на највисоко ниво зависи од подигање на свеста на граѓаните за одржување на јавната чистота.Да се врши собирање на отпадоци на соодветни места, рационално користење на водата за пиење како и еден мошне значаен елемент е реализација на обврските на граѓаните кон претпријатието.Јавното комунално претпријатие „Тетово“ зависи од наплатата на обврските на граѓаните, бидејќи претпријатието нема друг извор за финансирање.

E-mail:
npk-tetova@hotmail.com
npk@tetova.gov.mk

Tel.  331-167 Fax. 339-229

РЕ. "Водовод и канализација"
тел: 332-503

РЕ. "Комунална хигиена"
тел: 338-993

Сектор "Паркови и зеленило”
тел: 339-266

Православни гробишта: тел: 338-067

Како и официјалниот сајт на ЈКП„Тетово“-Тетово на Facebook:https://www.facebook.com/npktetovatetove
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014