Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Општина
 Совет на Општина
 
Градоначалник на општината
Совет на Општина
Администрација на Општината
Претпријатија и едници
 
Листа на советнициЛИСТА НА СОВЕТНИЦИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

                                                               

Име и Презиме     /   Број на телефон ,  e-маил

                                                                                                           

БЕСА

 

1. Бесар  Дурмиши  070/988-370  besar.durmishi@tetova.gov.mk

2. Беса Кадриу  070/626-365    besakadriu@tetova.gov.mk  besa.kadriu@gmail.com                                                                                                                                                                   

3. Ука Алити  071/480-765 ukaaliti@tetova.gov.mk  ukaaliti@005gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                

4. Наим Исмаили  070/224-489 naimismaili@tetova.gov.mk  nismaili18@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Илзана Зеќири  071/466-196 ilzanazeqiri@tetova.gov.mk  yllzanazeqiri1987@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                            

6. Беким Садики  071/500-857 bekimsadiki@tetova.gov.mk  bekim-sadiki@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Валон Зеќири  071/645-158 zvalon09@gmail.com  valonzeqiri@tetova.gov.mk                                                                                                                                                                                 

8. Халиме Рустеми   071/959-314 halime.mhm@gmail.com  halimerustemi@tetova.gov.mk                                                                                                                                                                           

9. Арбер Ајдини   071/629-008 arber.ajdini@hotmail.com  arberajdini@tetova.gov.mk                                                                         

10. Мимоза Зулбеари  070/947-640 mimozazulbeari@tetova.gov.mk  mimozaiss@hotmail.com                                                                                            

11. Махије Сејфули  072/757-906 mahijesejfuli@tetova.gov.mk  mahijesejfuli20@gmail.com                                                                                                                                                                                                                           

12. Абдураим Максути  070/923-780     abduraimmaksuti@tetova.gov.mk  viganmaksuti@gmail.com                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                         

ДУИ

 

13. Лиридон Диша  071/609-981 liridondisha@gmail.com  liridondisha@tetova.gov.mk

14. Ветон Мурати  071/974-478 vetonmurati@tetova.gov.mk  veton-murati@hotmail.com                                                                                                                                                                            

15. Теута Абази  071/532-085  teutaabazi@tetova.gov.mk  teutaabazi3@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                              

16. Амет Реџепи  071/851-821 ametredzepi@hotmail.com  ametrexhepi@tetova.gov.mk                                                                                                 

17. Емин Велија  071/588-071 eminvelija@tetova.gov.mk  e.velija87@gmail.com                                                                        

18. Љиндита Јахјаи  071908527  linditajahjai@tetova.gov.mk  ljahjai21@gmail.com                                                                       

19. Шпреса Ќазими  070/979-449 shpresaqazimi@tetova.gov.mk  qazimishpresa@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

20. Фитим Мустафи  076/330-560 fitimmustafi1@gmail.com  fitimmustafi@tetova.gov.mk

21. Кујтеса Бајрами  075/250-676  kujtesabajrami@tetova.gov.mk  kujtesa.bajrami1@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

22. Саљи Елмази  072/279-556 salielmazi@gmail.com  salielmazi@tetova.gov.mk                                                                                                                                                                                                 

23. Фатиме Лика  078/260-933  fatimelikaa@hotmail.com  fatimelika@tetova.gov.mk

                                                                                                                                                                                              

 

ВМРО-ДПМНЕ

 

24. Ангел Карапетров   071/391-791 karapetrov.angel@yahoo.com  angelkarapetrov@tetova.gov.mk

25. Ратко Давидовски  076/484-278 dratko@yahoo.com  ratkodavidovski@tetova.gov.mk

26. Анита Бошкоска-Јованоска   078/355-376  anitaboskoskajovanoska77@hotmail.com

27. Станислав Бојчески  072/309-190 sb22006@seeu.edu.mk  stanislavbojceski@tetova.gov.mk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

СДСМ

 

28. Глигорије Стојановски  070/256-554 gstojanovski@t.mk  gligorijestojanovski@tetova.gov.mk

29. Наташа Петровска  071/346-327 n.gavrovska@gmail.com  natashapetrovska@tetova.gov.mk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

АЛТЕРНАТИВА

 

30. Фатон Селами  070/964-305 fselami84@gmail.com  fatonselami@tetova.gov.mk

                                                                                                                                                                                                                  

ДПА

 

31. Висар Палоши  070/488-487 vpalloshi@gmail.com  visarpalloshi@tetova.gov.mk
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014