Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Општина
 Совет на Општина
 
Градоначалник на општината
Совет на Општина
Администрација на Општината
Претпријатија и едници
 
Комисии на советотВЕРИФИКАЦИОНА  КОМИСИЈА

Мимоза Зилбеари – Претседател 070/947-640 mimozaiss@hotmail.com

Анита Бошковска Јовановска – член 078/355-376 anitaboskoskajovanoska77@hotmail.com

Амет Реџепи – член 071/851-821 ametredzepi@hotmail.com

 

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

Илзана  Зеќири – Претседател  071/466-196 yllzanazeqiri1987@gmail.com

Халиме Рустеми – член 071/959-314 halime.mhm@gmail.com

Ангел Карапетров – член 071/391-791 karapetrov.angel@yahoo.com

Шпреса Ќазими – член 070/979-449 qazimishpresa@gmail.com

Наташа Петровска – член 071/346-327 n.gavrovska@gmail.com

 

СТАТУТАРНО-ПРАВНА КОМИСИЈА

Беким Садики – Претседател 071/500-857 bekim-sadiki@hotmail.com

Махије Сејфули – член 072/757-906 mahijesejfuli20@gmail.com

Маја Јаковлевска – надворешен член 078-833/721 jakovlevskamaja@gmail.com

Линдита Јахјаи 071/908-527 ljahjai21@gmail.com linditajahjai@tetova.gov.mk

Фатон Селами – член 070/964-305 fselami84@gmail.com

 

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ

Арѓент Велиу – Претседател/ надворешен член 078255324 argjend.veliu@yahoo.com

Шпреса Рамизи- надворешен член 070-608284 ramizi.shpresa1@gmail.com

Ненад Јанчески- надворешен член 070890271 nenadjanceski@gmail.com

Ветон Мурати- член

Харун Деари- надворешен член 076-226/112 uniaga72@yahoo.com

 

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Наим Исмаили- Претседател 070/224-489 nismaili18@gmail.com

Бедри Шефити - anëtar i jashtëm 070/620-561 bedri.shefiti@gmail.com

Ратко Давидовски – член 076/484-278 dratko@yahoo.com

Сали Елмази – член 072/279-556 salielmazi@gmail.com

Глигорије Стојановски – член 070/256-554 gstojanovski@t.mk

 

КОМИСИЈА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Абдураим Максути – Претседател 070/923-780 viganmaksuti@gmail.com

Мирослав Симовски – надворешен член 070388903 seska_te@yahoo.com

Ука Алити – член 071/480-765 ukaaliti@005gmail.com

Емин Велиа – член 071/588-071 e.velija87@gmail.com

Дарко Таневски – надворешен член 072-312-066 tanevski.darko972@yahoo.com

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Ангел Карапетров – Претседател 071/391-791 karapetrov.angel@yahoo.com

Беса Кадриу – член 070/626-365 besa.kadriu@gmail.com

Халиме Рустеми –член  071/959-314 halime.mhm@gmail.com

Амет Реџепи- член 071/851-821 ametredzepi@hotmail.com

Ејуп Шабани – надворешен член 075-288/098 ejupshabani@outlook.com

 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Мимоза Зилбеари – Претседател 070/947-640 mimozaiss@hotmail.com

Махије Сејфули – член 072/757-906 mahijesejfuli20@gmail.com

Илија Маринковски – надворешен член 070-460/825 ile.marinkovski@gmail.com

Линдита Јахја – член 071908527 ljahjai21@gmail.com

Вулнет Кучи – надворешен член 070-733/574 che_neti@hotmail.com

 

КОМИСИЈА ЗА ПОЛОВА РАМНОПРАВНОСТ

Анита Бошковска Јовановска – Претседател 078/355-376 anitaboskoskajovanoska77@hotmail.com

Беса Кадриу – член 070/626-365 besa.kadriu@gmail.com

Пранвера Касами – надворешен член 075309748 kpranvera@gmail.com

Доника Љума - надворешен член 070801838 lumadonika@gmail.com

Ивона Стерјоска - надворешен член 078969578 sterjoskaivona1@gmail.com

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Рилинд Селмани – Претседател 071-977/090 rilind_selmani_95@outlook.com

Фестим Зеќири – надворешен член 070-371150 festim.zeqiri@tetova.gov.mk

Љуљзим Беџети - надворешен член072-245/886 lbexheti@hotmail.com

Слаѓана Пандиловска - надворешен член 075-474/510 slaganapandilovska@yahoo.com

Мирко Мартиновски - надворешен член 070-826/476 mirko_martinovski@yahoo.com

 

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

Ерза Фетаи – Претседател 071641868 fetahiezra@gmail.com

Елиф Махмути – надворешен член 070957840 elifmahmut997@gmail.com

Даниела Апостоловска – надворешен член

Ирена Димитриевска– надворешен член

Нури Азизи – надворешен член

Бајрам Мурсели – надворешен член

Доронтина Мемети– надворешен член 076202861 dorontinaemir123@gmail.com

Ларита Реџепи– надворешен член 075361030 laritarexhepi19@gmail.com

Ферди Исмаили – надворешен член

 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Рајфин Имери – Претседател 072/224-966

Неџби Јакупи – член 070/988-798

Гзим Ќаили – член 070/750-639

Бесар Исмаили – член070/459-457

Мухамед Мустафа – член 071/490-459

Живко Поповски – член 078/440-511

Абдула Османи – член 070/661-882

 

СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА НА OПШТИНА ТЕТОВО

1. Мемет Јонузи (Општина Тетово)

2. Зија Ќамили (Општина Тетово)

3. Моамер Етеми (Општина Тетово)

4. Хана Беџети (Општина Тетово)

5. Зоранчо Талев (СВР Тетово)

6. Камбер Бакији (СВР Тетово)

7. Шклќим Мурати (Црвен крст - Тетово)

8. Мурат Касами ( Технички преглед “Зѓими”)

9. Емир Алија ( Технички преглед “Беша”)

10. Иса Илјази (Авто школа “ХИТ”)

11. Агим Незири (ССУ “Моша Пијаде”)

12. Ресул Камбери (ООУ “Кирил и Методиј”)

13. Неџбедин Алиу (ООУ “Наим Фрашери”)

14. Бране Василевски (ООУ “А.С. Ќиќиш”)

15. Хирјете Салиу (ООУ “Лирија”)

16. Ука Алити (Совет на Општина Тетово)

17. Ратко Давидоски (Совет на Општина Тетово)

18. Глигорије Стојановски (Совет на Општина Тетово)

19. Фитим Мустафи (Совет на Општина Тетово)

20. Висар Палоши (Совет на Општина Тетово)

21. Адина Османи  (ЈП “Тетово транспорт” - Тетово)

 
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014