Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Општина
 Совет на Општина
 
Градоначалник на општината
Совет на Општина
Администрација на Општината
Претпријатија и едници
 
Надлежности на советотОпштински совет:

 • Го усвојува статутот на општината и други прописи;
 • Го усвојува годишниот буџет и завршната сметка на општината;
 • Одредува износ на лични извори на приходи за финансирање  на општината во рамки определени со Закон;
 • Оснива јавни дејности во рамки на надлежност на општината и врши надзор врз нивно работење;
 • Именува членови во управни одбори во јавни дејности кои ги оснива;
 • Донесува програми за работа како и финансиски планови за финансирање на јавни дејности оснивани од страна на општината;
 • Усвојува извештаи за реализација на буџет и завршна сметка на општината
 • Одлучува за давање дозволи за вршење на дејности од јавен интерес со локално значење во согласност со Закон;
 • Усвојува извештаи за работа на јавните дејности оснивани од страна на општината;
 • Одлучува за начинот на располагање на општинскиот имот.
 • Одлучува за начинот за вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со Закон.
 • Избира лице кое ќе раководи со регионалната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со Закон;
 • Разгледува и усвојува годишен извештај за јавна безбедност на територијата на општината, кого го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • Може да даде препораки на раководно лице во регионалната единица на Министерството за внатрешни работи за прашања од областа на јавна безбедност и безбедност во сообраќајот како и
 • Врши други работи определени со Закон.       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014