Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Средни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. Моша ПијадеИсторијат на училиштето

Средното стручно општинско училиште “Моша Пијаде“- Тетово е основано во далечната 1928. година како Ниже земјоделско училиште. Во учебната 1946/47 година училиштето прераснало во Средно земјоделско училиште со тригодишно траење, а во учебната 1950/51 година преминало во четиригодишно. 

Од 1960. година училиштето го носи називот Средно земјоделско училиште “Моша Пијаде“- Тетово. Во 1961. година, денот на смртта на Моша Пијаде-15 март- бил прогласен за патронен празник на училиштето. Поради се поголемото општествено запоставување на земјоделството   и зголемените потреби на стопанството од други профили на кадри, Средното земјоделско училиште во 1973. година се трансформирало и прераснало во Училишен центар за образование на стручни кадри на стопанството “Моша Пијаде“- Тетово. Во 2006. година  училиштето го менува називот во Средно стручно општинско училиште “Моша Пијаде“- Тетово.

Денеска во училиштето се образуваат околу 1.500 ученици во вкупно 75 паралелки, според наставните планови и програми за сообраќајна, машинска, земјоделско- ветеринарна, угостителско- туристичка, електротехничка, градежно- геодетска и шумарско- дрвопреработувачка струка.Наставата се изведува на македонски и албански јазик, во две училишни згради и во две смени.

Училиштетo брои вкупно 206 работници од кои 152 наставници, 10 администратори (директор, помошник директор, псиколог, социолог, благајник, педагог и секретар) и 44 текнички персонал


Адреса: Илинденска бб
Тел: 044 330-494; 330-496
Е-маил: mosapijedi@t-home.mk 
Патронатот: 15 Март
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014