Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Dokumente
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2017Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM, nr. 5/2002) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 61/2004, 96/2004 dhe 67/2007), Këshilli i komunës së Tetovës në mbledhjen e mbajtur më 29.12.2016, miratoi

BUXHETIN

                    e Komunës së Tetovës për vitin 2017 

  1. Pjesa e përgjithshme

Neni 1

Buxheti i komunës së Tetovës për vitin 2017 përbëhet nga

  1. TË HYRA TË PËRGJITHSHME     2.051.203.617

Të hyra tatimore                                539.230.000

 Të hyra jotatimore                            105.518.039

Të hyra kapitale                                 304.137.873

Të hyra nga dotacionet                       859.145.000

Transfere                                        183.421.177

Të hyra nga donacionet                      59.751.528

 

  1. TË DALA TË PËRGJITHSHME           2.051.203.617

 

Nga destinimet e vërtetuara            2.043.703.617

Rezerva                                                7.500.000

 

III. DEFICITI                                                         0

IV. Financim                                                          0

Prurje                                                                   0

Prurje vendore                                                      0

Prurje nga huatë e jashtme                                    0

Dalje                                                                    0                  

Pagesa e pjesës kryesore                                      0           

 

Neni 2

Të hyrat e Buxhetit sipas llojeve të të hyrave janë caktuar në bilancin e të hyrave, kurse të dalat mbi destinimet bazike janë caktuar në bilancin e të dalave, si më poshtë:

Neni 3

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e 8-të nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tetovës”.

Nr08-13184/4            Këshilli i komunës së Tetovës

29.12.2016                                 Kryetar,

T e t o v ë                              Hisen Xhemaili

 

 

________________________________________________________________________________


Bilansin e të hyrave të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2017 mund ta gjeni KËTU

Bilansin e shpenzimeve të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2017 mund ta gjeni KËTU


 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014