Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Dokumente
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2016Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM, nr. 5/2002) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale ("'Gazeta zyrtare e RM", nr. 61 /2004, 96/2004 dhe 67/2007), Këshilli i komunës së Tetovës në mbledhjen e mbajtur me 29.12.2015, miratoi 

BUXHETIN
e komunës së Tetovës për vitin 2016

 

I. Pjesa e pergjithshme

 

Neni 1 
Buxheti i komunës së Tetovës për vitin 2016 përbëhet nga

 

I. TË HYRA TË PËRGJITHSHME                                                  1.952.878.946

               Të hyra talimore                                                                       51 1.596.000 
               Të hyra jotatimore                                                                       99.712.452 
               Të hyra kapitale                                                                         280.550.000
               Të hyra nga dotacionet                                                              863 .096.000 
               Transfere                                                                                   178.022.015
               Të hyra nga donacionet                                                                19.902.479

                 II. TË DALA TË PËRGJITHSHME                                                1.952.878.946   

              Nga destinimet e vertetuara                                                      1.945.378.946 

              Reservat                                                                                        7.500.000

 

                III. DEFlCITI

                IV. Financim
                     Prurje                                                                                                   0
                     Pruje vendore                                                                                       0
                     Prurje nga huatë e jashtme                                                                    0

                     Dalje                                                                                                    0
                     Pagesa e pjesës kryesore                                                                       0

 

Neni 2
Të hyrat e Buxhetit sipas llojeve të të hyrave janë caktuar në bilancin e të hyrave, kurse të dalat mbi destinimet bazike janë caktuar në bilancin e të dalave, si më poshtë:

Neni 3
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e 8-të nga dita e shpalljes në 'Fletoren zyrtare të komunës së Tetovës'.

                     

                     Nr. 6083/3                                                         Këshilli i Komunës së Tetovës                                                            

                     29.12.2015                                                                   Kryetar,

                     Tetovë                                                                      Hisen Xhemaili    

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bilansin e të hyrave të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2016 mund ta gjeni KËTU. 

Bilansin e shpenzimeve të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2016 mund ta gjeni KËTU.

                                   
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014