Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Dokumente
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2018Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM, nr. 64/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 dhe 192/15) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 dhe 192/15), Këshilli i komunës së Tetovës në mbledhjen e mbajtur më __.12.2017, miratoi

BUXHETIN
e komunës së Tetovës për vitin 2018

I. Pjesa e përgjithshme


Neni 1
Buxheti i komunës së Tetovës për vitin 2018 përbëhet nga
I. TË HYRA TË PËRGJITHSHME 1.840.939.239
Të hyra tatimore 471.150.000
Të hyra jotatimore 101.827.255
Të hyra kapitale 243.700.000
Të hyra nga dotacionet 903.876.000
Transfere 73.706.593
Të hyra nga donacionet 46.679.391

II.TË DALA TË PËRGJITHSHME 1.905.939.239


Nga destinimet e vërtetuara 1.898.439.239
Rezerva 7.500.000


III. DEFICITI -65.000.000
IV. Financim 65.000.000
Prurje 65.000.000
Prurje vendore 65.000.000
Prurje nga huatë e jashtme 0
Dalje 0 Pagesa e pjesës kryesore 0


Neni 2
Të hyrat e Buxhetit sipas llojeve të të hyrave janë caktuar në bilancin e të hyrave, kurse të dalat mbi destinimet bazike janë caktuar në bilancin e të dalave, si më poshtë:

Neni 3

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tetovës”, ndërsa do të zbatohet nga 01 Janar 2018.


Nr. _________ Këshilli i komunës së Tetovës
__.12.2017 Kryetar,
T e t o v ë ______________

 

Bilansin e të hyrave të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2018 mund ta gjeni KËTU

Bilansin e shpenzimeve të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2018 mund ta gjeni KËTU

 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014