Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 За граѓанинот
 Учество во одлучување
 
Е-Услуги
Даноци
Формулари
Учество во одлучување
 
Учество во одлучувањеГраѓаните имат можност непосредно да учествуват во донесување на Одлуки за прашања од локален интерес преку граѓански иницијативи, собири на граѓани и референдум, додека трошоците за реализација на учествување во граѓанско одлучување при донесување на одлуки се на терет на општинскиот буџет.
 
Граѓанска иницијатива
Граѓаните имаат право да му предложат  на Советот да донесе одреден акт или да избира одредено прашање од нејзината надлежност. Општинскиот Совет е обврзан да расправа во врска со предлогот, доколку истиот го подржуваат најмалку 10% од општински избирачи, додека за расправата за предложеното прашање Советот е обврзан да се свика  најдоцна во рок од 90 дена по доставената иницијатива и да ги информира граѓаните за донесената одлука.

Собир на граѓани
Собирот на граѓани може да се свика на територијата на целата општина или на територија на локаланата самоуправа. Собирот на граѓаните го свикува градоначалникот по соптвена иницијатива, по барање на Советот или по барање на најмалку 10% од општинските избирачи, односно месната самоуправа за која е и наменето одреденото прашање. Општинските органи се обврзано во рок од 90 дена да ги разгледаат донесените заклучоци на граѓанскиот собир и истите да ги земат во предвид при донесување на одлуки и донесување на мерки по однос на прашањата на кои се однесуваат, како и да ги информираат граѓаните за донесените одлуки.

Претставки и предлози
Секој граѓанин има право самостојно или заедно со други да поднесе претставка или предлог за работата на општинските органи и општинската администрација. Граѓаните нивните претставки и предлози може да ги доставуваат во просториите на општина Тетово или преку веб страницата itetova.gov.mk

Отворени трибини, анкети и предлози
При изработка на општинските одредби, Советот односно градоначалникот може претходно да организира јавна трибина, да спроведе анкета или да побара предлози од страна на граѓаните.
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014