Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

Dokumente
Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
 
PU jashtë fushëveprimit të Planit Urbanistik
Bazuar ne nenin 62, paragrafi 10 te Ligjit për planifikim urbanistik (Gz. Zyrtare e RMV nr. 32/20) Kryetari i Komunës së Tetovës, shpall:
 
Shqyrtim publik për projekt urbanistik për infrastrukturë
Bazuar në nenin 62, paragrafi 10 të Ligjit për planifikim urbanistik (Gz. Zyrtare e RMV nr. 32/20) Kryetari i Komunës së Tetovës, shpall:
 
Projektit Urbanistik jashtë kufirit të përfshirjes së planit në KK Gajre, në Komunën e Tetovës
Kryetari i Komunës së Tetovës duke vendosur mbi kërkesën e “PRO-INZHENERING” SHPK për miratimin e projektit Urban jashtë përfshirjes të planit urbanistik për Projektin Urbanistik, Komuna e Tetovës, si dhe në bazë të nenit 62 të Ligjit për planifikim urbanistik (“Gazeta zyrtare e RMV 32/20 dhe 65/18”),jep si në vijim:
 
PU me plan për parcelizim e formuar me PDU për BU 58, me destinim B2-njësi të mëdha tregtare
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar pas kërkesës për miratimin e Projektit urbanistik të dorëzuar nga PRO-INZHENERING” SHPK, me nr.tekn. 04-49/2021 me ç’rast në bazë të nenit 62 paragrafi (10) dhe nenit 63 nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.Zyrtare e RMV nr. 32/2020), jep siç vijon:
 
Shqyrtimi publik për PU jashtë përfshirjes të PU për ndërtimin e objekteve me destinim A4.3
Bazuar në nenin 62, paragrafi 10 të Ligjit për planifikim urbanistik (Gz. Zyrtare e RMV nr. 32/20) Kryetari i Komunës së Tetovës, shpall:
 
Projekt programi për PU jashtë përfshirjes së PU për formimin e parcelës ndërtimore
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROJEKT PROGRAMI, si në vijim:
 
Programi Planor për Ndryshim dhe plotësim të PGJU-së për BU 61 dhe BU 74
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROGRAMËN PLANORE, si në vijim:
 
Projekt urbanistik me plan për parcelizim
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar sipas kërkesës për miratimin e Projektit urbanistik të dorëzuar nga PRO-INZHENERING" SHPK, me nr.tekn.04-61/2021 me ç'rast në bazë të nenit 62 paragrafi (10) dhe nenit 63 nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.Zyrtare e RMV nr. 1.32/2020), jep siç vijon:
 
Procedura e unifikuar -Ndryshim dhe Plotësim të PPU- BL.80 dhe PDU-BL.80 -TETOVË
Në bazë të nenit 33, nenit 49 dhe nenit 50 të Ligj për planifikim urbanistik dispozita të përgjithshme ("Gazeta Zyrtare e R.M.V. nr. 32/30) dhe të nenit 39 të Statutit të Komunës së Tetovës, kryetari i Komunës së Tetovës solli:
 
Projekti Urbanistik për qëllime ekonomike dhe industriale
Në bazë të nenit 62 paragrafi 7 nga Ligji për planifikim urbanistik (Gz.Zyrtare e RMV nr. 32/2020) dhe neni 50, pika 16 nga Ligji për Vetëqeverisje lokale (Gz. Zyrtare e RMV nr.05/02). Kryetari i Komunës së Tetovës lëshon këtë:
 
Programa Planore për Ndryshim dhe Plotësim të PGJU-Bll. 75 dhe PDU për pjesë të BU 75
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republika e Maqedonisë së Veriut", nr. 32/20),Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 i këtij Ligji, e miraton PROGRAMËN PLANORE, si në vijim:
 
Plan Programi për Planin Urbanistik jashtë rajonit ndërtimor nr.tek. IG-40/21
Në pajtim me nenin 44 paragraf (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni urbanizmit nga neni 38 te këtij Ligji, e miraton PROGRAMËN PLANORE, si në vijim:
 
Projektit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore
Në bazë të nenit 62 paragrafi 7 nga Ligji për Planifikim Urbanistik (Gz.Zyrtare e RMV nr. 32/2020) dhe neni 50, pika 16 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (Gz. Zyrtare e RMV nr.05/02), Kryetari i Komunës së Tetovës më datë 13.03.2023 lëshon këtë:
 
Ndryshimi dhe plotësimi i PGJU-së dhe PDU-së për bllokun 31 Tetovë
Në bazë të nenit 33, nenit 49 dhe nenit 50 të Ligj për Planifikim Urbanistik dispozita të përgjithshme ("Gazeta Zyrtare e R.M.V." nr. 32/30) dhe Vendim me nr. 10-4226/5 nga 18.05.2023, kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë:
 
Vleresim strategjik te ndikimit ne mjedisin jetesor
Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për Mjedisin Jetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/ 10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16. 88/19, 89/22 dhe 171/ 22) Komuna e Tetovës më datë 15.05.2023 solli:
 
Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e PDU për Bllokun Urban 37, KK Tetovë 1
Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe Vendim me nr. 10-6513/2 nga 26.04.2023, Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë:
 
Programi projektues për projektin urbanistik jashtë rajonit të PU
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROJEKT PROGRAMI, si në vijim:
 
Programi i planifikimit për përgatitjen e një pjese të PDU për B 57 (57a), KK Tetovë 1
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e RMV-se" nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROGRAMËN PLANORE, si në vijim:
 
Programi projektues për projektin urbanistik jashtë rajonit të PU IG-93/22
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROJEKT PROGRAMI, si në vijim:
 
Plan Programi për Planin Urbanistik jashtë rajonit ndërtimor nr.tek. IG-03/22
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë te Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROGRAMËN PLANORE, si në vijim:
 
Aktvendim
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni për Urbanizëm nga neni 38 i këtij Ligji, miraton PROJEKT PROGRAMIN, si në vijim:
 
Projekt Urbanistik PK 994/1 dhe PK 994/2, KK Sellcë, Komuna Tetovës
Në bazë të nenit 62 paragrafi 7 nga Ligji për Planifikim Urbanistik (Gazeta Zyrtare e RMV nr. 32/2020) dhe neni 50, pika 16 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e RMV nr.05/02), Kryetari i Komunës së Tetovës më datë 13.03.2023 lëshon këtë:
 
Aktvendim
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROGRAMA PLANORE, si në vijim:
 
Аktvendim
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifi urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryeta Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar n Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e mirat PROJEKT PROGRAMI, si në vijim:
 
Aktvendim
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 32/20). Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROJEKT PROGRAMI, si në vijim
 
Aktvendim
Miratohet PROJEKT PROGRAMI, e përpunuar nga 'Urban Gis" SHPK- Kumanovë, me nr. teknik. U-05/22, për Projektit urbanistik jashtë përfshirjes të planit urbanistik për ndërtimin e objekteve me destinim me destinim A4.3- Shtëpi familjare për qëndrim të përkohshëm-Vikend shtëpiza,në PK. 7702/1dhe 7702/5 KK Tetovë jasht r.n.. në Komunën e Tetovës
 
Komunikatë
Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe Vendim me nr.10-2566/2 nga 17.02.2023 Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë:
 
Aktvendim
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROGRAM PLANOR, si në vijim:
 
Propozimi për ndryshim dhe plotësim të PDU për Bllokun Urban 63, KK Tetovë 1
Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe Vendim me nr. 10-1091/3 dt. 03.02.2023, kryetari i Komunës së Tetovës lëshon:
 
Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e PDU për Bllokun Urban 99, KK Tetovë 2
Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe Vendim me nr. 10-1259/3 dt. 03.02.2023, kryetari i Komunës së Tetovës lëshon:
 
Aktvendim
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për Planifikir Urbanistik (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar ng Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROJEKT PROGRAMIN, si në vijim:
 
Aktvendim
Në pajtim me nenin 44 paragrafi (7) të Ligjit për Planifikim Urbanistik (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr.32/20), Kryetari i Komunës në bazë të Propozimit të dorëzuar nga Komisioni i urbanizmit nga neni 38 të këtij Ligji, e miraton PROJEKT PROGRAMI, si në vijim:
 
Vërtetim
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar sipas kërkesës për miratimin e Projektit Urbanistik të dorëzuar nga SHPUP "PRO-INXHINERING" SHKPK, me nr.tekn. 04-10/2022 me ç'rast në bazë të nenit 62 paragrafi (10) nga Ligji për Planifikim Urbanistik (Gazata Zyrtare e RMV nr. 32/2020), jep siç vijon:
 
Projekt urbanistik për formimin e parcelave ndërtimore
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar pas kërkesës për miratimin e Projektit urbanistik të dorëzuar nga SHNPPTSH “CEACON” SHKPNJP Tetovë, me nr.tekn. UP-C02/22 me ç’rast në bazë të nenit 62 paragrafi (10) nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.Zyrtare e RMV nr. 32/2020), jep siç vijon:
 
Propozim plani urbanistik jashtë vendbanimit për vikend-shtëpitë
Propozim plani urbanistik jashtë vendbanimit për vikend-shtëpitë të QRS "Kodra e Diellit" KK Lisec dhe KK Gajre, Komuna e Tetovës me plan të parcelimit të Bllokut 1, Bllokut 3, Bllokut 5 dhe Bllokut 12 (2017-2027)
 
Ndryshimi dhe plotësimi i PDU për një pjesë të BU108, Tetovë
Kryetari i Komunës së Tetovës duke vendosur në bazë të kërkesës (së SHPUP POLLOGPROEKT-PRO SHPKP Gostivar, i parashtruar me Nr. 10-14786/1 të datës 23.12.2022) për miratimin e programit planor në bazë nenit 44 te Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor ("Gazeta Zyrtare e RMV-se" Nr. 32/2020) solli:
 
Plani Urbanistik BU-81
Kryetari i Komunës së Tetovës, për vendimin mbi kërkesën e "IDEA GROUP" SHPK Tetovë i parashtruar me numër 10-9762/1 dt. 29.09.2021 vjet nëpërmjet të autorizuarit SHPUP IDEA GROUP" SHPK Tetove (autorizim UZP nr. 4396/2019 dt. 17.09.2019) për miratimin e programit planor në bazë të nenit 44 të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor ("Gazeta Zyrtare e 020 RMV-së Nr. 32/2020)
 
Projekti Urbanistik për zhvillimin e ndërtimit GP 4
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar sipas kërkesës për miratimin e Projektit Urbanistik të dorëzuar nga SHPUP "GEO-INXHINERING" SHKPK me nr. tek. 40-10/2022 me ç'rast në bazë të nenit 62, paragrafi 10 nga Ligji për Planifikim Urbanistik ( Gaz. Zyrtare e RMV-së Nr.30/2020 jep siç vijon:
 
Vërtetim
Kryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar pas kërkesës për miratimin e Projektit urbanistik të dorëzuar nga "PIKA ARKITEKT" SHPKNJT Tetovë, me nr.tekn. UP-03/2021 me ç’rast në bazë të nenit 62 paragrafi (10) nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.Zyrtare e RMV nr. 32/2020), jep siç vijon:
 
Projekt urbanistik pk.909, 910, 911, 920 KK Gajre
 
Projekt Urbanistik pk.1339
 
Plani urbanistik për infrastrukturë
 
Planet gjenerale urbanistike
 
Planet e detajuara urbanisitike
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014