Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

Документи
Урбанистички планови
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
 
Урбанистички проект вон опфат на УБ за формирање на градежна парцела - А1.5
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20 и 111/2023 ) Градоначалникот на Општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
Нацрт план за Измена и дополнување на ГУП и ДУП за УБ 61 и УБ 74.1,
Врз основа на член 33, член 49 и член 50 од Закон за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.С.М. бр. 32/20 и 111/23) и Одлука бр. 10-936/2 од 23.01.2024 година, Градоначалникот на Општина Тетово го донесува следното:
 
Анкетен лист за ДУП за урбан блок 32 Тетово
Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/20 и 141/2023 год.), член 50, став 1, точка 4 ,од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 5/2 ) и Одлука бр. 10-210/2 од 26.01.2024 година, Градоначалникот на Општина Тетово го дава следното:
 
Планска програма за изработка на Измена и Дополнување на ГУП и ДУП за УБ 57 и 57б
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Урбанистички проект вон опфат на УП со намена Г2
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на PCM 32/20 и 111/2023 год.), Градоначалникот на општина Тетово, го дава следното:
 
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место
Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05... и 9/18 ) и (Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22 ) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/8 * n * 45/11 ) Градоначалникот на Општина Тетово:
 
Урбанистички проект вон опфат на УП со намена E1.13 (3)
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на PCM 32/20 и 111/2023 год.), Градоначалникот на општина Тетово, го дава следното:
 
Анкетен лист за ДУП за урбан блок 35 Тетово
Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/20 и 141/2023 год.), член 50, став 1, точка 4 ,од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 5/2 ) и Одлука бр. 10-736/1 од 18.01.2024 година, Градоначалникот на Општина Тетово го дава следното:
 
Урбанистички проект вон опфат на УП со намена E1.13 (2)
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20 и 111/2023 год.), Градоначалникот на општина Тетово, го дава следното:
 
Урбанистички проект вон опфат на УП со намена E1.13
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20 и 111/2023 год.), Градоначалникот на општина Тетово, го дава следното:
 
Урбанистички проект вон опфат на УП со намена А 4.7
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/20 и 111/2023 год.). Градоначалникот на општина Тетово, го дава следното.
 
Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20 и 111/2023 год.). Градоначалникот на општина Тетово, го дава следното:
 
Урбанистички проект вон опфат на УП за намена А4.3
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20 и 111/2023), Градоначалникот на Општината врз основана доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
УП за формирање градежна парцела за изградба на комплекс од градби - Г2.4
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за Локалана самоуправа (Сл. Весник на РСМ бр.05/02),Градоначалникот на Општина Тетово ја издава следната:
 
УП вон опфат на УП (А4.3)
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичка планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија 32/20 И 111/2023), УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.225/20,219/21 и 104/22 ) , барање за одобрување на урбанистички проект со бр.51198, поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка (Сл. Весник на Република Македонија бр. 124/15 ,) член 50, Точка 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Република Македонија 6p * 0.05 / 2 ) на ден 26.09.2023 година, Градоначалникот на Општина Тетово, донесе:
 
Урбанистички проект со намена Г2.4
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за Локалана самоуправа (Сл. Весник на РСМ бр.05/02), Градоначалникот на Општина Тетово ја издава следната:
 
Проектна програма за УП вон опфат на УП (A4.1)
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 6p. 32 / 20 ) Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Проектна програма за УП вон опфат на УП (A4.3)
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 6p. 32 / 20 ) Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Проектна програма за УП вон опфат на УП (Б5.1)
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 6p. 32 / 20 ) Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Проектна програма за УП вон опфат на УП
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 6p.32 / 20 ) Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Потврда за одобрување на урбанистчки проект
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанисти планирање (Сл. Весник на Република Северна Македон 6p. 32/20 и АП 111/2023) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник Република Северна Македонија бр. 225/20,219/21 и 104 / 2 барање за одобрување на урбанистички проект со бр.514 поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на Републь Македонија бр. 124/15 ) член 50, Точка 16 од Законот Локална самоуправа (Сл. Весник на Република Македон 6p * 0.05 / 2 ) на ден 26.09.2023 година, Градоначалникот Општина Тетово, донесе:
 
Планска програма за изработка на Урбанистички план на село
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКАTA ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за Детален урбанистички план за УБ42
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКАTA ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за Детален урбанистички план за УБ41
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКАTA ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за Детален урбанистички план за УБ23
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКАTA ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за Детален урбанистички план за УБ15.
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКАTA ПРОГРАМА, со следното:
 
Јавен увид за Урбанистичкиот проект вон опфат на УП (КП. 7699/1 и КП.7700/1)
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на PCM бр.32/20 год.) Градоначалникот на општина Тетово, објавува:
 
Проектна програма бр. ИГ-01/23 за УП вон опфат на урбанистички план (Е1.13)
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
Јавен увид за Урбанистичкиот проект вон опфат на УП-Б2
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (СЛ.весник на РСМ бр.32/20 год.) Градоначалникот на општина Тетово, објавува:
 
Јавен увид за Урбанистичкиот проект вон опфат на УП
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (СЛ.весник на РСМ бр.32/20 год.) Градоначалникот на општина Тетово, објавува:
 
Планска програма за УП за КО Сараќино-Општина Тетово
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Нацрт ДУП за дел од Блок 57(57а) К.О. Тетово 1
Врз основа на член 27, член 50 од Закон за урбанистичко планирање ("Службен весник на Р.С.М." бр.32/20) Одлука бр.10-5771/7 од и 03.10.2023 година, градоначалникот на општина Тетово го донесува следното:
 
Планска програма за изработка на Обединета Постапка-Б59
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
УП вон опфат на Урбанистички план
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20 год.) Градоначалникот на општина Тетово, објавува:
 
Јавен увид за урбанистички проект за инфраструктура
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на PCM бр.32/20 год.) Градоначалникот на општина Тетово, објавува:
 
Урбанистичкиот проект вон опфат на планскиот опфат на КО Гајре, Општина Тетово
Градоначалникот на Oпштина Тетово решавајќи по барањето на ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ, ДОО, Тетово ,за одобрување на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за Урбанистичкиот Пројект, Општина Тетово,како и врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ" бр.32/20), го издава слендово:
 
УП со план на парцелација формирани со ДУП за УБ 58, со намена Б2-Големи трговски единици
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од “ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ” ДОО Тетово, со техн.бр.04- 49/2021 при што врз основа на член 62 став (10) и член 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), го издава следната:
 
Јавен увид на УП вон опфат на УП за изградба на објект со намена А4.3
Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (СЛ.весник на РСМ бр.32/20 год.) Градоначалникот на општина Тетово, објавува:
 
Проектна програма за УП вон опфат на УП за формирање на градежна парцела
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за измена и дополнување на ГУП за УБ 61 и УБ 74
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Урбанистички пројект со план на парцелација
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од "ПРО- ИНЖЕНЕРИНГ" ДОО Тетово, со техн.бр.04- 61/2021 врз основа на член 62 став (10) и член 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), ја издава следната:
 
Обединета постапка Измена и Дополнување на ГУП-БЛ.80 и ДУП-БЛ.80 -ТЕТОВО
Врз основа на член 33, член 49 и член 50 од Закон за урбанистичко планирање ("Службен весник на Р.С.М." бр.32/20) и член 39 од Статутот на општина Тетово, градоначалникот на општина Тетово ја донесе следната:
 
Урбанистички проект за стопански и индустриски намени
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за Логалана самоуправа (Сл. Весник на PCM бр.05/02), Градоначалникот на Општина Тетово ја издава следната:
 
Планска програма за Измена и Дополнување на ГУП-Бл. 75 и ДУП за дел од УБ. 75
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за Урбанистички план вон населено место тех.бр.ИГ-40/21
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник На РСМ бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Урбанистички проект за разработка на градeжна парцела
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за локалана самоуправа (Сл. Весник PCM бр.05/02), Градоначалникот на Општина Тетово на ден 13.03.2023 ја издава следната: Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за локалана самоуправа (Сл. Весник PCM бр.05/02), Градоначалникот на Општина Тетово на ден 13.03.2023 ја издава следната:
 
Измена и дополнување на ГУП и ДУП за блок 31 Тетово
Врз основа на член 33, член 49 и член 50 од Закон за урбанистичко планирање ("Службен весник на Р.С.М." бр.32/20) и Одлука бр.10-4226/5 од 18.05.2023 година, градоначалникот на општина Тетово го донесува следното:
 
Одлука за спроведување на стратегиска оцена
Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 88/19, 89/22 и 171/22), Општина Тетово на ден 15.05.2023 година, донесе:
 
Предлог за измена и дополнување на ДУП за Урбан блок 37, ОК Тетово 1
Врз основа на член 35 став (3) од Законот за Просторно и Урбанистичко Планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14. 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 64/18и 168/18) и Одлука со бр.10-6513/2 од 26.04.2023, Градоначалникот на Општина Тетово, го дава следното:
 
Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на УП
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАTA ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за изработка на дел од ДУП за Б 57 (57а), КО Тетово 1
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на ИГ-93/22
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за Урбанистички план вон населено место тех.бр.ИГ-03/22
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Урбанистички план КП 994/1 и КП 994/2, КО селце, Општина Тетово
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за Локалана самоуправа (Сл. Весник на РСМ бр.О5/02), Градоначалникот на Општина Тетово на ден 13,03.2023 ја издава следната:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник PCM 6p.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник PCM 6p.32/20), на Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM 6p.32/20) Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Се одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, изработен о "Урбан Гис" ДОО Куманово, со технички бр. У-05/22 з Урбанистички проект вон опфат на урбанистички пла за изградба на објект со намена 4.3-Семејни куќи з времен престој-викенд куќи, на КП 7702/1 и 7702/5 К Тетово вон гр, во Општина Тетово
 
Соопштение
Врз основа на член 35 став (3) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14. 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 64/18 и 168/18) и Одлука со бр. 10-2566/1 од 17.02.2023Градоначалникот на Општина Тетово, го дава следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM 6p.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Предлог за измена и дополнување на ДУП за Урбан блок 63, OК Тетово 1
Врз oснова на член 35 став (8) oд Законот за Просторно и Урбанистичко Планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Одлука со бр. 10-1091/3 од 03.02.2023, Градоначалникот на Општина Тетово го дава следното:
 
Предлог за измена и дополнување на ДУП за Урбан блок 99, OК Тетово 2
Врз oснова на член 35 став (3) oд Законот за Просторно и Урбанистичко Планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Одлука со бр. 10-1259/3 од 03.02.2023, Градоначалникот на Општина Тетово го дава следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM 6p.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Потврда
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од ДПУП "ПРО-ИНЖИНЕРИНГ" ДОО. Тетово, со техн. бр. 04-10/2022 при што врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), ја издава следната:
 
Урбанистички Проект за формирање на градежни парцели
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од ДГППТУ “ЦЕАЦОН” ДООЕЛ Тетово, со техн.бр. УП-Ц02/22 при што врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), го издава следната:
 
Предлог урбанистички план вон населено место за викенд-населба
Предлог урбанистички план вон населено место за викенд-населба на СРЦ Попова Шапка, КО Лисец и КО Гајре општина Тетово со план на парцелација на Блок 1, Блок 3,Блок 5 и Блок 12 (2017-2027)
 
Измена и дополна на ДУП за дел од УБ108, Тетово
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето (на ДПУП "ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар поднесено под број. 10-14786/1 од 23.12.2022 година) за одобрување на планска програма, врз основа на член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ, бр. 32/2020 година) донесе:
 
Урбанистички план БУ-81
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето на "ИДЕА ГРОУП ДООЕЛ - Тетово" поднесено под број 10-9762/1 од 29.09.2021 година преку ополномоштениот ДПУП " ИДЕА ГРОУП "ДОО - Тетово (полномоштво УЗП бр.4396/2019 од 17.09.2019) за одобрување на планска програма, врз основа на член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ, бр.32/2020 година).
 
Урбанистички проект за разработка на градежна парцела ГП 4,
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по Барањето за одобрение на Урбанистичкиот проект поднесено од ДПУП „ГЕО-ИНЖИНЕРИНГ“ ДОО со тек.бр. 40-10/2022 година при што врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на МСМ бр. 30/2020) го издава следното:
 
Потврда
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од “ПИКА АРКИТЕКТ- ДООЕЛ“ Тетово, со техн.бр. УП-03/2021 при што врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), го издава следната:
 
Урбанистички проект КП.909, 910, 911, 920 КК Гајре
 
Урбанистички план КП.1339
 
Урбанистички Проект за Инфраструктура
 
Генерални урбанистички планови
 
Детални урбанистички планови
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014