Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

Документи
Урбанистички планови
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
 
Планска програма за Урбанистички план вон населено место тех.бр.ИГ-40/21
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник На РСМ бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Урбанистички проект за разработка на градeжна парцела
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за локалана самоуправа (Сл. Весник PCM бр.05/02), Градоначалникот на Општина Тетово на ден 13.03.2023 ја издава следната: Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за локалана самоуправа (Сл. Весник PCM бр.05/02), Градоначалникот на Општина Тетово на ден 13.03.2023 ја издава следната:
 
Измена и дополнување на ГУП и ДУП за блок 31 Тетово
Врз основа на член 33, член 49 и член 50 од Закон за урбанистичко планирање ("Службен весник на Р.С.М." бр.32/20) и Одлука бр.10-4226/5 од 18.05.2023 година, градоначалникот на општина Тетово го донесува следното:
 
Одлука за спроведување на стратегиска оцена
Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 88/19, 89/22 и 171/22), Општина Тетово на ден 15.05.2023 година, донесе:
 
Предлог за измена и дополнување на ДУП за Урбан блок 37, ОК Тетово 1
Врз основа на член 35 став (3) од Законот за Просторно и Урбанистичко Планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14. 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 64/18и 168/18) и Одлука со бр.10-6513/2 од 26.04.2023, Градоначалникот на Општина Тетово, го дава следното:
 
Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на УП
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАTA ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за изработка на дел од ДУП за Б 57 (57а), КО Тетово 1
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на ИГ-93/22
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА, со следното:
 
Планска програма за Урбанистички план вон населено место тех.бр.ИГ-03/22
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM бр.32/20). Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Урбанистички план КП 994/1 и КП 994/2, КО селце, Општина Тетово
Врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020) и член 50, точка 16 од Законот за Локалана самоуправа (Сл. Весник на РСМ бр.О5/02), Градоначалникот на Општина Тетово на ден 13,03.2023 ја издава следната:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник PCM 6p.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник PCM 6p.32/20), на Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM 6p.32/20) Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Се одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, изработен о "Урбан Гис" ДОО Куманово, со технички бр. У-05/22 з Урбанистички проект вон опфат на урбанистички пла за изградба на објект со намена 4.3-Семејни куќи з времен престој-викенд куќи, на КП 7702/1 и 7702/5 К Тетово вон гр, во Општина Тетово
 
Соопштение
Врз основа на член 35 став (3) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14. 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 64/18 и 168/18) и Одлука со бр. 10-2566/1 од 17.02.2023Градоначалникот на Општина Тетово, го дава следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM 6p.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА, со следното:
 
Предлог за измена и дополнување на ДУП за Урбан блок 63, OК Тетово 1
Врз oснова на член 35 став (8) oд Законот за Просторно и Урбанистичко Планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Одлука со бр. 10-1091/3 од 03.02.2023, Градоначалникот на Општина Тетово го дава следното:
 
Предлог за измена и дополнување на ДУП за Урбан блок 99, OК Тетово 2
Врз oснова на член 35 став (3) oд Законот за Просторно и Урбанистичко Планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Одлука со бр. 10-1259/3 од 03.02.2023, Градоначалникот на Општина Тетово го дава следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Решение
Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на PCM 6p.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со следното:
 
Потврда
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од ДПУП "ПРО-ИНЖИНЕРИНГ" ДОО. Тетово, со техн. бр. 04-10/2022 при што врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), ја издава следната:
 
Урбанистички Проект за формирање на градежни парцели
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од ДГППТУ “ЦЕАЦОН” ДООЕЛ Тетово, со техн.бр. УП-Ц02/22 при што врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), го издава следната:
 
Предлог урбанистички план вон населено место за викенд-населба
Предлог урбанистички план вон населено место за викенд-населба на СРЦ Попова Шапка, КО Лисец и КО Гајре општина Тетово со план на парцелација на Блок 1, Блок 3,Блок 5 и Блок 12 (2017-2027)
 
Измена и дополна на ДУП за дел од УБ108, Тетово
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето (на ДПУП "ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар поднесено под број. 10-14786/1 од 23.12.2022 година) за одобрување на планска програма, врз основа на член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ, бр. 32/2020 година) донесе:
 
Урбанистички план БУ-81
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето на "ИДЕА ГРОУП ДООЕЛ - Тетово" поднесено под број 10-9762/1 од 29.09.2021 година преку ополномоштениот ДПУП " ИДЕА ГРОУП "ДОО - Тетово (полномоштво УЗП бр.4396/2019 од 17.09.2019) за одобрување на планска програма, врз основа на член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ, бр.32/2020 година).
 
Урбанистички проект за разработка на градежна парцела ГП 4,
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по Барањето за одобрение на Урбанистичкиот проект поднесено од ДПУП „ГЕО-ИНЖИНЕРИНГ“ ДОО со тек.бр. 40-10/2022 година при што врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на МСМ бр. 30/2020) го издава следното:
 
Потврда
Градоначалникот на Општина Тетово, решавајќи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект доставен од “ПИКА АРКИТЕКТ- ДООЕЛ“ Тетово, со техн.бр. УП-03/2021 при што врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), го издава следната:
 
Урбанистички проект КП.909, 910, 911, 920 КК Гајре
 
Урбанистички план КП.1339
 
Урбанистички Проект за Инфраструктура
 
Генерални урбанистички планови
 
Детални урбанистички планови
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014