Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

Документи
Документи
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
 
Буџет на Општина Тетово за 2023 година
Врз осонова на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ... бр.05/02) и член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на PM".бp.61/04. 96/04. 67/07. 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и ..Службен весник на РСМ., op.244/19. 53/21. 77/21. 150/21 и 173/22). Советот на општина Тетово на одржана на 2022 година, донесе
 
Договори за Јавни набавки
Договори за Јавни набавки
 
Годишен план на Јавни набавки
Годишен план на Јавни набавки
 
Буџет 2022
БИЛАНС НА РАСХОДИ
 
Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино
Информација за Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино “ во општина Гостивар
 
Буџет
BILANS NA RASHODI
 
Вуџет
BILANS NA PRIHODI
 
Б У Џ Е Т
Општ дел од буџетот на општина Тетово за 2020 година
 
Извештај за рехабилитација на регоналниот пат Тетово - Попова Шапка (Англиски)
Извештај за рехабилитација на регоналниот пат Тетово - Попова Шапка (Англиски)
 
БУЏЕТ на општина Тетово за 2019 година
БУЏЕТ на општина Тетово за 2019 година
 
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2018 година
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2018 година
 
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2017 година
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2017 година
 
БУЏЕТ на општина Тетово за 2018 година
БУЏЕТ на општина Тетово за 2018 година, Билансот на приходи и расходи
 
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2016 година
 
Завршна сметка на буџетот на Општина Тетово за 2015 година
 
Буџет на Општина Тетово за 2017 година
 
Животна средина и просторно планирање
 
Закон за технолошки индустриски развојни зони
 
Статут на Општината
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014